ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ब्याक-हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/07/2023 - 13:08 PDF icon final ब्याक हो लोडर संचालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/10/2023 - 15:52 PDF icon टोल बिकास कार्यबिधि २०७९.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि २०७९ ७९-८० 01/01/2023 - 18:47 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि, २०७९.pdf
भवन निर्माण तथा घरनक्सा पास मापदण्ड ७६/७७ 03/09/2020 - 15:27 PDF icon भवन निर्माण तथा घरनक्सा पास मापदण्ड.pdf
पदाधिकारी आचारसहिता ७६/७७ 03/09/2020 - 15:27 PDF icon भवन निर्माण तथा घरनक्सा पास मापदण्ड.pdf
सभापोखरी गाउँपालिकाको आ.व.०७६/०७७ मा बनेको नियमावलीहरु २०७६ ७६/७७ 03/09/2020 - 15:25 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावलि २०७६.pdf, PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली २०७६.pdf, PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७६.pdf, PDF icon सार्बजानिक खरिद नियमावली २०७६.pdf
सभापोखरी गाउँपालिकाको आ.व.०७६/०७७ मा बनेको निर्देशिकाहरु ७६/७७ 03/09/2020 - 15:10 PDF icon एम्बुलेन्स संचालन निदेशिका.pdf, PDF icon गै.स.स. परियोजना संचालन निर्देशिका.pdf, PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf, PDF icon बाल क्लब गठन निर्देशिका.pdf, PDF icon बाल बालिका स‌रक्षण निर्देशिका.pdf, PDF icon मर्मत सम्भार कोष संचालन निर्देशिका.pdf, PDF icon मेलमिलाप सम्वन्धि निर्देशिका.pdf, PDF icon युवा तथा खेलकुद निर्देशिका.pdf, PDF icon स्थानीय उर्जा बिकास निर्देशिका.pdf, PDF icon स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति नबिकरण निर्देशिका.pdf
सभापोखरी गाउँपालिकाको आ.व.०७६/०७७ मा बनेको कार्यविधिहरू ७६/७७ 03/09/2020 - 15:08 PDF icon मानव संसाधन कार्यविधि.pdf, PDF icon राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि.pdf, PDF icon विद्यालय शिक्षा संचालन ‚व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्वन्धमा वनेको कार्यविधि.pdf, PDF icon सभा स‌ंचालन कार्यविधि २०७६.pdf, PDF icon सम्पति कर कार्यविधि.pdf
सभापोखरी गाउँपालिकाको आ.व.०७६/०७७ मा बनेको कार्यविधिहरू ७६/७७ 03/09/2020 - 15:06 PDF icon खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि.pdf, PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon जस्तापाता वितरण कार्यविधि.pdf, PDF icon टोल बिकास सस्था संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon परिक्षा संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि.pdf, PDF icon प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf, PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यविधि.pdf, PDF icon मदिरा विक्री वितरण तथा नियमन कार्यविधि २०७६.pdf
सभापोखरी गाउँपालिकाको आ.व.०७६/०७७ मा बनेको कार्यविधिहरू ७६/७७ 03/09/2020 - 15:02 PDF icon अनुदान तथा आर्थिक सहायता कार्यविधि.pdf, PDF icon अपाङ्गता परिचय पत्र कार्यविधि.pdf, PDF icon आन्तरिक श्रोत परिचालन कार्याबिधि.pdf, PDF icon आर्थिक कार्यविधि.pdf, PDF icon उधम विकास कोष कार्यविधि.pdf, PDF icon उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधि.pdf, PDF icon एफ.एम. रेडियो संचालन कार्यविधि.pdf

Pages