सूचना तथा समाचार

संम्क्षिप्त सुची तथा परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको बारे ।

प्रस्तुत बिषयमा यस सभापोखरी गाउँपालिका कार्यालयको लागि मिति २०७५ साल भाद्र १३ गते नागरिक दैनिकमा प्राबिधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धि १५ दिने सार्बजनिक सुचना प्रकाशित गरिए अनुसार पर्न आएका दरखास्तहरुको वर्णानुक्रम अनुसार संम्क्षिप्त सुची निम्नानुसार भएकोले सबैको जानकारीका लागि प्रकाशित गर

दस्तावेज: 

Pages